عجیب انسان هایی هستیم…

عجیب انسان هایی هستیم…

عجیب انسان هایی هستیم…

 

عجیب انسان هایی هستیم…

فضای بیرون را فتح کرده ایم اما فضای درون خود را… نَــــه

ما اتم را شکافته ایم اما تعصب خود را… نَــــه

کتاب خانه ها را پر کرده ایم؛ اما فضای ذهنمان را… نَــــه

ساعت ها وقت می گذاریم تا فضای خانه را از آلودگی پاک کنیم؛ اما قلبمان را… نَــــه

.

.

.

کمی بیش تر به خودمان فکر کنیم

درباره نویسنده